På bara några decennier behöver vi fördubbla vår elproduktion för att klara omställningen av transportsektorn och industrin. Elen behövs dels för direkt elektrifiering men också för att tillverka fossilfri vätgas som i sin tur ersätter de fossila bränslen som idag används som bränsle och råvaror i industrin och av transportsektorn. Sveriges snabba utbyggnad av kärnkraften och vattenkraften på 1970-talet gjorde att vi på två decennier kunde ersätta oljan och kolet i energiproduktionen. För att göra samma sak inom industri och transport behöver vi göra om detta – fast i dubbel skala.

”Mer vindkraft, mer kärnkraft och mer vattenkraft – alla behövs när Sverige ställer om.”

Att få tillräckligt med el på plats där och när den behövs är en utmaning som handlar både om hur energisystemet fungerar tekniskt och om hur dessa stora investeringar ska finansieras. Det räcker inte med höga mål, vi behöver se över hur marknaden är utformad och vi behöver prata mer om hur vi åstadkommer ett balanserat energisystem som klarar av att driva det stora omställningsarbete vi har framför oss. Enkelt uttryckt: Mer vindkraft, mer kärnkraft och mer vattenkraft – alla behövs när Sverige ställer om. Som energiföretag har vi en viktig roll att spela i detta, men uppgiften – att klara klimatmålen – är något vi gör gemensamt. Men förutsättningarna behöver finnas på plats.

Ökande obalanser behöver tas på allvar
Det talas allt oftare om betydelsen av balansen mellan den el som används och hur mycket el som produceras. Elsystemet är ett av de mest komplicerade system vi har och att marginalerna i systemet har krympt och fortsätter att krympa är varningssignaler vi bör ta på stort allvar. Vi saknar både i dag och för många år framåt tillräcklig överföringskapacitet, så södra Sveriges utmaningar behöver mötas med mer planerbar kraft som kan leverera effekt på plats.

Energisystemet är mer än antalet producerade kilowattimmar
I energisystemet behöver det hela tiden, dygnet runt och året runt, vara balans mellan hur mycket som används och hur mycket som produceras. Det behöver också klara av att leverera den effekt som behövs dit och när den behövs.

För samhället är en bra balans mellan den planerbara kärnkraften, den flexibla vattenkraften och den väderberoende produktion helt avgörande eftersom det avgör hur väl energisystemet fungerar rent tekniskt. Utan att vi tar hjälp av alla fossilfria kraftslag kommer omställningen av industri- och transportsektorerna bli mycket svår och ett välbalanserat och fungerade energisystem är sammantaget även mer kostnadseffektivt.

”Elsystemet är ett av de mest komplicerade system vi har och att marginalerna i systemet har krympt och fortsätter att krympa är varningssignaler vi bör ta på stort allvar.”

Vi behöver öppna upp energimarknaden
Den svenska elmarknaden är i stort behov av fortsatta reformer, både för att göra det möjligt att investera i alla fossilfria kraftslag och för att göra det intressant. Kommande kvartssekel behövs enorma investeringar: i vindkraft, i vattenkraft och i kärnkraft. Det behövs även investeringar i nät och energilager. Det behövs även en marknadsmodell som gör Sveriges energisystem attraktivt att investera i. För att bygga ett energisystem som kan driva omställningen till netto noll-utsläpp och göra det på ett samhällsekonomiskt bra sätt är ett gemensamhetsprojekt som består av många olika åtgärder där alla behövs.