Emma Östfelt är drygt 35 år och hade jobbat några år som undersköterska inom hemtjänsten när hon tog beslutet att specialisera sig inom demensvård via en YH-utbildning till specialistundersköterska inom demens. Nu några år senare har hon med hjälp av kunskaperna från utbildningen startat upp ett stödteam inom demens i sin kommun tillsammans med andra eldsjälar inom äldreomsorgen. Demensteamet stöttar och ger handledning till personalgrupper genom att informera om demenssjukdomar och bemötande, ge stöd och handledning för personal både i planeringsarbete och i det dagliga arbetet men också individuell handledning och stöd i specifika ärenden. Stödteamet inom demens hjälper verksamheter att utveckla och förbättra sin demensvård i hela kommunen och fungerar som ett bollplank i både generella frågor och i individuella ärenden.

-Vi hjälper till vid upprättande av bemötandeplaner och vid planering av omvårdnadsåtgärder med hjälp av BPSD-skattningar. Vi är också de första som kontaktas vid misstänkt kognitiv svikt hos en person. Vårt team åker dit och gör en första bedömning som sedan skickas vidare till eventuell läkare berättar Emma.

Emma berättar att hon under sin utbildning till specialistundersköterska inom demens fick helt nya och fördjupade kunskaper om demensvård som i sin tur fick henne att se nya utvecklingsområden för demensvården och för rollen som undersköterska.

Ett nedskrivet förslag till kommunens politiker om hur demensvården kunde förbättras ledde snabbt till utvecklingen av ett projekt för ett nytt stödteam inom demens i kommunen som nu blivit en permanent instans i kommunens ordinarie vårdstruktur.

-Jag skrev ett förslag till politikerna om hur vi kunde förbättra demensvården i kommunen och två timmar senare hade jag bokat möte med verksamhetschefen inom hälso- och sjukvården. Sedan satt vi i teamsmöten med demenssjuksköterska, verksamhetschef och en enhetschef som ville vara med på förändringsresan. Vi var därefter tre undersköterskor inom demensvården som var med och startade stödteam demens i augusti 2021.

Demensvård är en viktig del av Sveriges äldrevård och behovet av ökad förståelse och kompetens kring demenssjukdom är stort. Tillräckliga kunskaper är nödvändiga för att kunna utveckla demensvården och skapa bra förutsättningar för de i behov av den. Genom specialiserad kompetens inom demens blir det lättare att se helhetsbehov, bidra med fler konkreta åtgärder och utveckling, ge tips och råd till personal och anhöriga och förbättra miljön för den demenssjuka.

– Det är verkligen spännande och utmanande att jobba med demensvård på en lite mer avancerad nivå. Fler borde satsa på att utbilda sig inom demens för att kunna göra skillnad, det behövs avslutar Emma, utbildad specialistundersköterska inom demens.

Är du liksom Emma undersköterska och vill specialisera dig inom demensvård?